Athruithe ar an Tástáil CVR - Bealtaine 2018

Roinnt athruithe ar Feithiclí Tráchtála Ródacmhainneachta Tástála chóras, lena n-áirítear iad siúd atá á gcur chun cinn ag Treoir AE 2014/45, tháinig i bhfeidhm 20 Bealtaine 2018.

Tabharfaidh an leathanach seo léargas ginearálta gonta ar na hathruithe sin agus conas mar a rachaidh siad i bhfeidhm ar úinéirí agus ar oibritheoirí d’fheithiclí tráchtála. 

Cad iad na hathruithe a thiocfaidh i bhfeidhm Bealtaine 2018?

Pas le mion-easnaimh 

Ó 20 Bealtaine i leith, sa chás ach lochtanna beaga bhfuil aimsithe le linn feithicil a chur faoi thástáil Ródacmhainneachta Feithicle Tráchtála,   sé sin, nár aimsíodh aon locht mór nó contúirteach le linn na tástála, ní gá d’fheithicil a chur faoi atástáil.  

Mar sin féin,ní bhfaighidh úinéir cláraithe na feithicle ní bhfaigh huathoibríoch the Deimhniú Ródacmhainneachta (CVR)  go dtí go deimhnítear gur deisíodh na mionlochtanna.. Is féidir leat an deimhniú seo a fháil go héasca trí fhilleadh ar an ionad CVR údaraithe ina ndearnadh an bhuntástáil CVR tar éis do na mionlochtanna bheith deisithe agat.  Ní ghearrfar táille ort as an athsheiceáil seo.

Faigh a thuilleadh amach faoi thoradh pas le mion-easnaimh a fháil i do thástáil CVR ar leathanach na dtorthaí.

Feithiclí Seanré 

Faoi láthair ní mór feithiclí níos sine, a ndéantar tástáil orthu de ghnáth laistigh den chóras tástála feithiclí tráchtála, a thástáil go bliantúil fiú mura n-úsáidtear iad chun críocha tráchtála.

Ó mí na Bealtaine 2018 i leith, athrófar na rialacha seo mar seo a leanas:

  1. Má cláraíodh d’fheithicil roimh an 1 Eanáir 1980 agusmura bhfuil d’fheithicil á húsáid agat chun críocha tráchtála,beidh sé díolmhaithe ó thástáil ródacmhainneachta a dhéanamh
  2. Má tá d’fheithicil idir 30-39 d’aois (bunaithe ar dháta chéad chlárúcháin d’fheithicle) agus mura bhfuil d’fheithicil á húsáid agat chun críocha tráchtála, ní gá ach tástáil ródacmhainneachta a dhéanamh uirthi gach dhá bhliain in ionad gach bliana. Chun leas a bhaint as an díolúine sin beidh ort dearbhú a shíniú ag d’ionad tástála CVR ag dearbhú nach bhfuil d’fheithicil á húsáid chun críocha tráchtála.

Nóta Tábhachtach: Má tá d’fheithicil á húsáid agat chun críocha tráchtála, mar shampla, mar fheithicil fruilithe do bhainiseacha, níl aon athrú ar mhinicíocht na tástála agus ní mór duit leanúint le d’fheithicil a thástáil gach bliain.

Faigh tuilleadh amach ar ár leathanach CRW agus Feithiclí Seanré. 

Feithiclí athchóirithe 

Má tá feithicil athchóirithe nónbsp;mionathraithe agat, mar shampla í mionathraithe ó fheithicil phaisnéara M1 go tráchtála éadrom N1 feithicil,ó mhí na Bealtaine 20 ar aghaidh is ionann a dhátá tástála dlite a bheidh mar“dháta mionathraithe” amar a cláraíodh é sin leis an oifig mótarchánach. Ciallaíonn sé seo go bhfuil dáta éaga CRW d’fheithicle, a luaithe is a éiríonn leis sa ailínithe le dáta an mhionathraithe seachas leis an dáta go mb’fhéidir gur éirigh le d’fheithicil sa thástáil. Dá bhrí sin ní bheidh aon bhuntáiste ag baint le moill a chur ar do fheithiclí mhionathraithe a thástáil. 

Sampla

​​Dháta mionathraithe ​Dáta na tástála CVR  ​​An dáta óna ríomhfar dáta éaga CRW:- 
​01/06/2018 ​12/07/2018 ​01/06/2018


Faigh tuilleadh amach ar ár leathanach CRW maidir le Feithiclí Iompórtáilte nó Mionathraithe. 

Feithiclí Iompórtáilte  

Dáta éaga CRW agus dlite tástála dátaí

Ó mhí na Bealtaine ar aghaidh más rud é gur feithicil iompórtáilte tráchtála úsáidte atá agat (feithicil iompórtáilte athláimhe), beidh dáta dlite beidh dáta dlite na tástála ailínithe anois leis an dáta ar cláraíodh den chéad uair í in Éirinn.

Ciallaíonn sé seo go bhfuil  dáta éaga CRW d’fheithicle iompórtáilte, once it passes its CVR test, ailínithe le dáta clárúcháin na feithicle in Éirinn seachas an dáta go mb’fhéidir gur éirigh léi sa thástáil CVR.  

Má dhéanann tú feithicil iompórtáilte níos lú ná 1 bliain d’aois déanfar dáta dlite na tástála a ailíniú le dáta chéad chlárúcháin na feithicle sa tír thionscnaimh.  Tá na socruithe céanna  i bhfeidhm don NCT faoi láthair agus cinntíonn siad nach bhfuil aon dreasacht ann chun moilleadóireacht a dhéanamh ó thaobh d’fheithicil iompórtáilte a chur faoi thástáil.

Sampla

​​Aois na feithicle  ​Dáta an chéad chlárúcháin (sa tír thionscnaimh)  ​Dáta an chéad chlárúcháin in Éirinn  Dáta dlite na tástála ​ Dáta éaga CRW  ​
​​​Feithicil atá níos sine ná 1 bhliain  ​15/01/2012 25/01/2018 25/01/2018 ​25/01/2019
​Feithicil faoi 1 bhliain d'aois ​10/05/2017 ​25/01/2018 10/05/2018 ​10/05/2019


Faigh tuilleadh amach ar ár leathanach CRW maidir le Feithiclí Iompórtáilte nó  Mionathraithe.​ 

​​​​​​Comhaitheantas do dheimhnithe ródacmhainneachta ó bhallstáit eile 

De réir treoir nua an AE caithfidh Ballstáit aitheantas a thabhairt do dheimhnithe ródacmhainneachta bailí a d’eisigh Ball Stáit eile den AE.
 
MAIDIR LE DEIMHNITHE ARNA N-EISIÚINT AG ÚDARÁIS TÁSTÁLA LASMUIGH DEN STÁT I DTACA LE FEITHICLÍ ATÁ CLÁRAITHE ANSEO CHEANA AGUS NACH BHFUIL SIAD Á N-ALLMHAIRIÚ DÁ RÉIR SIN, NÍ AITHNEOFAR IAD AGUS INA IONAD SIN NÍ MÓR IAD A THÁSTÁIL AG IONAD TÁSTÁLA CVR.

Mar sin, má iompórtálann tú feithicil tráchtála athláimhe, mar shampla ón bhFrainc, agus má tá deimhniú ródacmhainneachta bailí aige arna eisiúint ag  an údarás inniúil Francach ábhartha, ansin ón 20 Bealtaine is leat  féidir  iarratas a dhéanamh chuig  an RSA ag iarraidh go n-aithneoimid aon chuid den dheimhniú ródacmhainneachta atá fágtha. Mar sin, má iompórtálann tú feithicil tráchtála athláimhe, mar shampla ón bhFrainc, agus má tá deimhniú ródacmhainneachta bailí aige arna eisiúint ag an údarás inniúil Francach ábhartha, ansin ón 20 Bealtaine is leat iarratas a dhéanamh chuig an RSA ag iarraidh go n-aithneoimid aon chuid den dheimhniú ródacmhainneachta atá fágtha.  

Tabhair cuairt ar ár leathanach um aitheantas frithpháirteach deimhnithe ródacmhainneachta AE ​

Deimhniú Ródacmhainneachta (CRW) 

Déanfaimid formáid agus leagan amach na cáipéise CRW reatha  a leasú le go mbeidh sé i gcomhréir leis an bhformáid chaighdeánaithe nua de chuid an AE atá riachtanach i uile mBallstáit an AE.

Athruithe ar aicmithe lochtanna sa Thástáil CVR

Le cois na n-athruithe córais ar an tástáil CVR atá liostaithe thuas, beidh roinnt athruithe ar aicmithe lochtanna tástála CVR. Aicmítear na lochtanna aimsithe le linn tástáil CVRT mar seo a leanas:

​Déine Míniú ar Dhéine  ​Toradh 
​Contúirteach ​​​Riosca díreach agus láithreach do shábháilteacht ar bhóithre nó ag cur isteach ar an gcomhshaol. Ní ceart an fheithicil a úsáid ar an mbóthar in imthosca ar bith. 
Tá sé mídhleathach an fheithicil a thiomáint go dtí go bhfuil sé deisithe. 
​Teip 
​​Mór- ​​D’fhéadfadh sé cur isteach ar shábháilteacht na feithicle, tionchar a bheith aige ar an gcomhshaol, agus úsáideoirí eile bóithre a chur i mbaol nó neamhchomhlíonadh suntasach eile. 
Le Deisiú Láithreach. 
​Teip 
​Mion ​Gan tionchar rómhór ar shábháilteacht na feithicle nó tionchar ar an gcomhshaol. Mura n-aithnítear ach lochtanna beaga, measfar gur éirigh leis an bhfeithicil ar an mbonn "Athsheiceáil ar Feitheamh". Ní eiseofar an ráiteas pas go dtí go bhfuil an fheithicil curtha i láthair arís le haghaidh amharciniúchta agus na lochtanna curtha ina gceart. 
Le Deisiú chomh luath agus is féidir 
​Pas Athsheiceáil ar Feitheamh 
​Comhairleach  ​​Séard is brí le Nóta comhairleach ná go bhféadfadh sé éirí níos tromchúisí amach anseo. 
Coinnigh súil air agus deisigh an locht más gá. 
​Pas
​Pas  ​​Comhlíonann an fheithicil íoschaighdeán dlíthiúil an CVRT. 
Déan cinnte de go bhfuil bail ródacmhainneach ar d’fheithicil i gcónaí 
​Pas

Go háirithe tabhair faoi deara na nithe tástála nua atá aicmithe mar lochtanna contúirteacha anois:  

​Doimhneacht Tráchta Boinn         ​​Nuair a thugtar faoi deara go bhfuil doimhneacht tráchta níos lú ná 1.6mm ag bonn i lár trí cheathrú den phatrún tráchta, meastar anois gur locht contúirteach é seo. Roimhe seo d'fhéadfadh an tástálaí lochtanna den sórt sin a aicmiú mar lochtanna móra nó contúirteacha. 
​Doirse  ​​Roimhe seo ba locht mór nó contúirteach é mura féidir doras a dhúnadh nó a oscailt i gceart nó má tá an baol ann go n-osclófar as a stuaim féin. Anois tá an chúis le teip roinnte ina dhá leath, má tá doras in easnamh nó gur dócha go n-osclóidh sé go trí thimpiste, aicmítear é seo mar locht contúirteach. 
Mura féidir doras a oscailt nó a dhúnadh mar is gnách is locht mór é seo. 
​​​​​​I gcás ina sainaithnítear go bhfuil feithicil contúirteach lochtach le linn tástála, cuirfidh an Tástálaí CVR greamán “Teip Chontúirteach” ar an bhfeithicil. Is cion é feithicil atá lochtach contúirteach a thiomáint in áit phoiblí. 

Athruithe eile ar aicmithe 

​Córas Stiúrtha ag Sileadh Ola  ​​Tá pas comhairleach i gceist anois sa chás go n-aimsítear sileadh beag ola ón gcóras stiúrtha 
​Taise i lampa ​​Má tá uisce nó taise in aon lampa (ceannlampa, solas coscáin srl.) meastar anois gur mioneasnamh é seo. Roimhe sin ba faoin tástálaí a bhí sé lochtanna mar seo a chatagóiriú mar mhionlocht nó mar locht mór. 
​lochtanna píopa coscáin  ​​Rinneadh píopaí coscáin lofa, scagach, cortha, scólta, damáistithe nó meirgeacha chomh mór sin go bhfuil an píopa pollta a chatagóiriú mar  locht mór nó contúirteach roimhe seo. Aicmítear é seo mar locht mór anois. 
Soicéid leictreacha​ ​​Déantar seiceáil ar shoicéid leictreacha ina bhfuil cúpláil tharraingthe feistithe anois maidir le láithreacht (ion-locht), slándáil (mionlocht) agus feidhmiú (locht mór). 
​Maisitheoirí rotha nó caipíní moil  ​​​​​Mura mbaintear maisitheoirí rotha nó caipíní moil le haghaidh tástála is locht mór é seo anois. 


Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na hathruithe ar aicmithe Lochtanna Tástála CVR, tabhair cuairt ar ár leathanach lámhleabhair do Thásálaithe CVR. ​

Tarracóirí Meara 

Ón 20 Bealtaine 2018, ní mór do tharracóirí meara dul faoi thástálacha tréimhsiúla agus deimhnithe ródacmhainneachta (CRWanna) a thaispeáint. 
 
Sainmhínítear ‘tarracóir mear’ mar tharracóir rothach i gcatagóir T a bhfuil uasluas dearaidh aige ar mó é ná 40 km/u.  
Díolúintí
 
Ní gá do tharracóir dul faoi thástáil feithicle tráchtála má úsáidtear é: 

  • nó chun críocha gníomhaíochta talmhaíochta, gairneoireachta, foraoiseachta, feirmeoireachta nó iascaigh laistigh den Stát amháin agus go príomha ar an talamh ina ndéantar an ghníomhaíocht sin, lena n-áirítear bóithre talmhaíochta, bóithre foraoiseachta nó páirceanna talmhaíochta
  • ach amháin ar oileán beag. Bainfidh an díolúine seo ón gceanglas tástáil éigeantach a dhéanamh le gach ceann de na hoileáin amach ó chósta na hÉireann.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach ionann díolúine ó thástáil feithicle tráchtála agus a bheith saor ón bhfreagracht a chinntiú go bhfuil d’fheithicil i riocht ródacmhainneach nuair a úsáidtear í ar bhóthar poiblí.
 
Faigh tuilleadh amach ar ár leathanach faoi Thástáil Tarracóirí Meara​​.  

​​Cá bhfaighidh mé cóip de na rialacháin?

Pléitear na rialacháin atá mar bhonn ag na nithe seo faoi S.I. 117 de 2018 Na Rialacháin maidir le Tástáil Feithiclí Tráchtála Leasú (PDF).​ 
 
Fiosruithe nó tuilleadh eolais
Má tá eolas sa bhreis uait faoi aon cheann de na nithe thuas ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil linn ag:
​ 
ríomhphost : cvrtadmin@rsa.ie
 
Cuir phost 
Tástáil Feithiclí Tráchtála 
an tÚdarás um Shábháilteacht 
Teach Chluain Fearta 
Baile Locha Riach
Co. na Gaillimhe 

Ábhar Gaolmhar

Chat to Chris!