Maidir le Tacagraif agus Díolúintí

Is feistí iad tacagraif dhigiteacha a fheistítear ar bhusanna agus ar thrucailí. Taifeadann siad an méid ama a chaitheann tiománaithe ag tiomáint agus ag glacadh scíthe, chomh maith le sonraí faoin bhfeithicil a ghabháil. Tá tacagraif dhigiteacha éigeantach san Aontas Eorpach anois.
Faoi dhlí AE agus náisiúnta, caithfear feistí taifeadta ar a dtugtar tacagraif a bheith i gcábáin trucailí agus busanna. Is é an fheidhm atá leo amanna tiomána, sosanna agus tréimhsí scíthe tiománaithe aonair a thaifeadadh. Logálann sé luas feithicle, an fad a taistealaíodh agus méadracht ghaolmhar eile chomh maith.
 
Stóráiltear sonraí mar ollchuimhne laistigh den aonad agus ar chártaí cliste a bhaineann go sonrach le tiománaí. In Éirinn, is é an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre an comhlacht dlíthiúil atá freagrach as na cártaí sin a eisiúint.
 
Caithfidh na taifid a bheith ar fáil lena n-iniúchadh ag oifigigh fhorfheidhmithe lena chinntiú go gcomhlíonfar na dlíthe lena rialaítear uaireanta tiománaithe agus amanna scíthe go hiomlán.

Mura gcomhlíontar na ceanglais sin d'fhéadfadh an RSA ionchúiseamh a thionscnamh. Cé nach mór d’fhormhór na bhfeithiclí tráchtála tacagraf a bheith orthu, tá aicmí áirithe feithiclí ann atá díolmhaithe.

Athraigh ó thacagraif analógacha go tacagraif dhigiteacha

Rinneadh tacagraif dhigiteacha éigeantach laistigh den AE i mí na Bealtaine 2006. Tagann siad in ionad na seanfheistí taifeadta analógacha i ngach trucail agus bus tráchtála nua.

Cártaí tacagraif

Tá soláthar cártaí cliste lena n-úsáid ag tiománaithe, cuideachtaí, ceardlanna calabraithe agus oifigigh fhorfheidhmithe lárnach do thabhairt isteach theicneolaíocht na dtacagraf digiteach.

Tá ceithre chineál cártaí Tacagraif ann. 

Cártaí tiománaí

Is ionann an cárta pearsanta tiománaí tacagraif dhigitigh agus cárta plaisteach de mhéid cárta creidmheasa ina bhfuil micrishlis. Is féidir na sonraí ábhartha tiománaithe go léir a theastaíonn do rialacháin AE um Uaireanta Tiománaithe a stóráil ar an gcárta lena n-áirítear amanna sosa agus scíthe.

Déan Iarratas ar Líne ar Chárta Tiománaí Tacagraif Dhigitigh ​

Cártaí cuideachta

Le cárta cuideachta is féidir leat rochtain a fháil ar na sonraí atá stóráilte sa tacagraf digiteach. Beidh ort freisin chun do shonraí san aonad feithicle (VU) a chosaint má ligeann tú feithicil ar cíos nó má dhíolann tú feithicil.

Déan Iarratas ar Líne ar Chárta Cuideachta Tacagraif Dhigitigh​ ​​

Cártaí ceardlainne

Ní eisítear cártaí tacagraif ceardlainne ach chuig ceardlanna údaraithe amháin. Leis an gcárta is féidir an tacagraf digiteach féin a chalabrú.

Déan Iarratas ar Líne ar Chárta Ceardlainne Tacagraif Dhigitigh​ ​

Cárta rialaithe

Níl cártaí tacagraif rialaithe ar fáil ach d’oifigigh fhorfheidhmithe (Oifigigh Iompair an RSA agus an Garda Síochána). Úsáidtear iad chun an reachtaíocht maidir le tacagraif dhigiteach a fhorfheidhmiú.

Oiliúint ar thacagraif dhigiteacha

Chun eolas faoi oiliúint ar thacagraif dhigiteach a fháil déan teagmháil le:

The Chartered Institute of Logistics and Transport of Ireland 
Tel: 01 676-3188
www.cilt.ie ​

Díolúintí ó Thacagraif Dhigiteacha

Is iad seo a leanas na príomhchásanna díolúine:

  • Feithicil paisinéara atá tógtha agus feistithe le naoi dhuine ar a mhéad a iompar, lena n-áirítear an tiománaí
  • Feithicil nach bhfuil a ollmheáchan feithicle níos mó ná 3.5 tona
  • Feithicil ina bhfuil idir 10 agus 17 suíochán (lena n-áirítear suíochán an tiománaí) nach húsáidtear ach chun paisinéirí a iompar ar bhonn neamhthráchtála amháin
  •  Feithicil lena bhfuil uasluas údaraithe nach mó ná 40k/u


​Íoslódáil doiciméad ár dtreorach maidir le Díolúintí agus Maoluithe ó na rialacha maidir le Tacagraif agus Uaireanta Tiománaithe (PDF)​ chun tuilleadh eolais a fháil.
Déanfaidh an Cúirteanna tiománaithe, oibreoirí agus úinéirí bus agus trucailí a éilíonn díolúine nach bhfuil siad ina teideal a ionchúiseamh.Má tá d’fheithicil díolmhaithe bunaithe ar cheann ar bith de na cúiseanna atá sonraithe san fhoirm seo, is féidir leat an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • An Fhoirm um Dhearbhú Tacagraif a íoslódáil agus a chomhlú (PDF)
  • An fhoirm shínithe a thabhairt chuig d’ionad tástála feithiclí tráchtála ábhartha (CVRT) nuair a bheidh an fheithicil á tástáil
  • Iarr ar an ionad CVT an fhoirm a stampáil sa bhosca ag bun leathanach a dó: ‘Stampa an Tástálaí Údaraithe’ agus ansin iarr orthu é a uaslódáil chuig an taifead tástála ar a gcóras ríomhaireachta.

Mar mhalairt air sin, is féidir leat a iarraidh ar d’ionad tástála feithiclí (CVR) cóip den Fhoirm um Dhearbhú Tacagraif a phriontáil a mbeidh sonraí d’fheithicle curtha inti roimh ré. Is féidir leat an fhoirm a chomhlánú ansin agus na céimeanna eile thuas a leanúint 

Ábhar Gaolmhar

Chat to Chris!